Affiliate slovník

Affiliate marketing je poměrně nové odvětví (obzvláště v ČR) a proto jsou většině lidí, kteří se s tímto oborem seznamují, cizí pojmy jako CPA, lead apod.

Sestavili jsem tento slovník pojmů z affiliate marketingu, aby vám pomohl se lépe orientovat a pochopit o čem se v článcích mluví. Základní logikou, která je nutná k pochopení, jsou definice a vzájemné vztahy mezi inzerentem, správcem a partnerem.

Slovníček důležitých affiliate hesel a pojmů

Ad

Z anglického advertisement, tedy inzerát / reklama. V rámci našeho oboru se tímto označuje typicky reklamní prvek, který partneři používají pro propagaci konkrétního inzerenta. Spadají sem tedy typicky odkazy, bannery (viz níže), CTA prvky a další. Více je toto rozebrané v článku Reklamní prvky.

Affiliate manager / správce

Správce provizního programu, stará se o partnery a vylepšování nabídky, bannerů apod. Obsah jeho práce je popsaný ve článku Affiliate management, můžete se případně zkontaktovat s konkrétními affiliate správci na volné noze.

Affiliate network

Provizní síť spravující větší množství provizních programů. Síť má velké množství zaregistrovaných partnerů, kteří propagují nabídky obchodníků.

Affiliate odkaz

Odkaz na stránky obchodníka s parametrem, který identifikuje partnera, který přivedl zákazníka. např. www.affilbox.cz?a_box=123 – parametr a_box určuje komu bude přiřazena provize.

API

Jako API se označuje technické propojení mezi dvěma či vícero internetovými projekty/aplikacemi – API (naše služba má také své). Typicky se jedná o určitou normu s konkrétní dokumentací a použitou technologií (JSON, XML, REST, …). API se využívá pro automatizaci některých úkonů (například schvalování konverzí), či stahování dat (ze strany partnera i inzerenta) z dané aplikace.

Banner

Takto se označuje grafický reklamní prvek – více o jednotlivých formátech, velikostech a typech reklamních bannerů najdete v konkrétním článku.

Cashback

Cashback (neboli vratka/vrácení peněz) je specifický typ affiliate partnera, který spojuje zákazníky a jednotlivé inzerenty. Po uskutečnění objednávky zákazníkem dostane cashback (čteme „kešbek“) provizi, o kterou se poté rozdělí se daným zákazníkem. Tento typ partnera může být svým způsobem věrnostním programem daného e-shopu či on-line služby.

Cookie

Textový soubor v prohlížeči, který slouží k uchovávání informací pro pozdější použití. V affiliate se do něj uloží např. informace, odkud zákazník přišel a kdo jej doporučil.  Pokud zákazník zavře prohlížeč a nakoupí později, tak je dle cookie přiřazena provize.

CPA

Cost per Acquisition – Cena za akci, může se jednat o objednávku, kontakt, vyplněný formulář apod.

CPC

Cost per Click – Cena za kliknutí.

CPL

Cost per Lead – Cena za kvalifikovaný kontakt.

CPM

Cost per Mil – Cena za 1000 zobrazení.

CPO

Cost per Order – Cena za objednávku.

CPS

Cost per Sale – Cena za prodej.

CPV

Cost per View – Cena za jedno zobrazení.

CTA

Jako CTA (neboli call-to-action) se označuje grafický prvek na webové stránce (například partnera), který konkrétním způsobem láká návštěvníka k interakci – prokliku, stažení, … Typicky je to výrazné tlačítko s tzv. výzvou k akci, například Zde nakupte, Získejte více informací, Koupit hned, …

CTR

Click-through – Proklikovost.

EPC

Earnings per click – Částka vydělaná na jeden klik.

EPM

Earnings per mil – Výdělky na 1000 zobrazení.

Fraud

Tímto označením se v našem oboru označuje podvod. Ten může mít vícero podob – nejčastěji se jedná o objednávky přes vlastní affiliate odkaz, přebírání cookies jiných partnerů, vytváření nereálných vlastních objednávek, …

Iframe

Tato technologie se v našem oboru používá pro zobrazení obsahu inzerenta na stránce partnera – typicky jde o vložené formuláře, kalkulačky či jiné dynamické prvky. Ty výrazně pomáhají partnerům v propagaci a prodejích. Iframe (coby vložený rámec jiné stránky) je základním propagačním prvkem u Lead gen kampaní (poptávkové formuláře apod.).

Impression / imprese

Zobrazení reklamního prvku, zpravidla banneru. Za pouhé zobrazení reklamního prvku se typicky v affilu neodměňuje, bývá to spíše doprovodná informace pro partnery. Díky ní si mohou spočítat jak dokáže daný reklamní prvek přivádět návštěvníky k inzerentovi.

Konverze

Jako konverze se v affilu rozumí jakékoliv interakci v rámci inzerentského webu/služby, za kterou je partner odměňován. Typicky u e-shopu je to objednávka zboží, u poptávkového webu na služby je to vyplnění formuláře, u infoproduktů je to stažení či objednávka daného kurzu, …

Konverzní poměr

Je to přesný výpočet, který vám jasně ukáže, jak váš web, reklamní prvek, reklamní zdroj, … přivádí konverze (neboli objednávky – viz výše). Tato veličina se počítá typicky z přivedeného počtu návštěvníků (ideálně 100 návštěvníků pro jednoduché porovnání), versus počet objednávek získaných z tohoto objemu.

Konverzní kód

Kód který je vkládán na děkovací stránku, který se stará o zaznamenání konverze. V základní podobě musí obsahovat informace o identifikaci objednávky (typicky variabilní symbol, či jiné unikátní ID) a její hodnotě. Tato souhrnná částka v konkrétní měně bývá očištěna o DPH a poštovné.

Landing page

Speciální stránka na kterou vedou odkazy partnerů, která je vytvořena za účelem maximalizování počtu konverzí. Bývá v barvách a grafice daného inzerenta, aby co nejvíce podporovala důvěru a konverznost.

Lead

Kvalifikovaný kontakt zájemce (zpravidla o nějakou službu). Kontakt, který byl schválen a odpovídá požadavkům. Typicky se jedná o e-mailový, či telefonů kontakt.

Obchodník / inzerent / advertiser

V pojetí affiliate programu je to majitel e-shopu, nebo webové stránky, na kterou odkazují partneři a kde se uskutečňují konverze. Tento obchodník primárně ovlivňuje chod programu a jeho nastavení. Alternativně tuto správu programu předává na tzv. affiliate manažera/správce, který je poté určitým komunikačním bodem mezi právě obchodníkem a samotným partnerem.

Obchodní podmínky

Těmi se v affiliate oboru myslí podmínky či smlouva, která ukotvuje a definuje náležitosti celé spolupráce mezi inzerentem a konkrétním partnerem. Více o nich najdete v samostatném článku, kde je i vzor ke stažení.

Partner / publisher / affilák

Je to nejdůležitější prvek v affilu – právě partner propaguje služby/produkty od inzerenta a získává za to provize (ať už fixní, nebo dynamické podle výše objednávka = to ovlivňuje inzerent nastavením reklamní kampaně). Partner je typicky majitel blogu/magazínu/fóra či zkušený online marketingový specialista, který dokáže přivádět cílenou návštěvnost ke konkrétnímu inzerentovi.

Partnerský program

Automatizovaný marketingový nástroj, kdy partneři doporučují produkty obchodníka a za uskutečněné nákupy, které doporučili, získávají provizi.

Partnerský software

Je to specializovaný software, který umožňuje spustit váš vlastní partnerský program – do kterého se registrují partneři, mají zde k dispozici přehled o jednotlivých reklamních kampaních, prvcích, odměnách, statistikách, výplatách, … Do stejného rozhraní/softwaru se přihlašuje i inzerent či správce, který zde má přehled o veškerém výkonu partnerů v daném programu. Mezi takovéto softwary patří i náš AffilBox.

PPA

Pay per Acquisition – Platba za akci.

PPC

Pay per Click – Platba za klik.

PPI

Pay per Impression – Platba za zobrazení.

PPL

Pay per Lead – Platba za kvalifikovaný kontakt.

PPS

Pay per Sale – Platba za prodej.

PPV

Pay per View – Platba za zobrazení stránky.

Provize

Procentuální část (nebo fixní odměna) z hodnoty objednávky, kterou obdrží partner za doporučení zákazníka. Tuto hodnotu nastavuje inzerent pro celou kampaň, popřípadě na míru konkrétnímu partnerovi (dle jejich dohody).

Provizní síť

viz. Affiliate Network.

ROI

Return of Investment, neboli návratnost investice. Toto číslo vyjadřuje, jak efektivně jsou využity prostředky k vytvoření profitu. Je to tedy přepočet nákladů, které jsou vynaloženy na získání určitého objemu objednávek – v rámci affilu se mohou do této rovnice počítat náklady na provoz programu/licence/softwaru, odměna správce programu, vyplacené provize partnerům a samozřejmě také i hodnota objednávek z tohoto marketingového kanálu.

Shaving

Nekalá technika, kterou používají obchodníci k zatajení některých konverzí.

Split testing / AB testování

Testování více verzí jedné stránky za účelem zlepšení konverzí.

Subaffiliate / subaffilák

Tímto názvem se označují víceúrovňoví partneři, kteří dostávají odměny za přivedení nejen klasických konverzí v rámci affilu, ale také za přivádění nových partnerů do konkrétního programu. Jejich odměna se typicky (v %) počítá z výkonu doporučených partnerů.

Super affiliate / TOP affilák

Partner, který přináší velké množství konverzí, stovky až tisíce měsíčně. Takového partnera je nutné si naklonit na svou stranu, aby co největší část svého výkonu přiváděl vám a ne vašemu konkurentovi. U TOP affiláka se většinou mluví o hranici 50 000-100 000 Kč vydělaných v provizích za kalendářní měsíc.

Tracking kód

Kód, který vkládá obchodník na své stránky. Slouží k uložení cookie (a dalších doprovodných technik sledování) v prohlížeči uživatele pro jeho pozdější identifikaci.

Trackovací pixel

Maličkatý obrázek, který si vkládají někteří partneři na stránky obchodníka, aby mohli nezávisle sledovat objednávky a mohli tak zamezit podvodům a shavingu (viz výše).

Traffic

Uživatelé (jinak řekněme návštěvnost), které partneři přivádí na stránky obchodníka/inzerenta. Partneři se typicky snaží získat/koupit co nejvhodnější typ návštěvnosti, aby přiváděl největší množství objednávek. Jedná se tedy o cílenou návštěvnost, která má u inzerenta realizovat objednávky.

XML feed

XML feedem se v affilu myslí produktový formát, který partneři využívají v propagaci inzerenta. Zkušenější partneři dokáží díky němu postavit velmi konverzní a výkonné weby, které obsahují vždy aktuální nabídku produktů daného inzerenta. V českém prostředí se doporučuje partnerům nasdílet export produktů v tzv. Heuréka formátu.

XML katalog

Je to specifický typ partnerského webu, který stojí primárně na datech a obsahu z XML feedu jednoho či více inzerentů z affiliate programů. Tento web se tváří jako inspirační katalog produktů, návštěvníci v něm mohou filtrovat, hledat a proklikávat se přímo k jednotlivým inzerentům přes partnerské odkazy. V pokročilejší podobě jsou tyto XML affiliate katalogy rozšířeny o obsahovou část (články, recenze, návody, tipy, …) a tím zvětšují šanci na větší návštěvnost a tedy vyšší konverznost.